Loču transfers

Locis ir speciālists, kurš labi pārzina ostas navigācijas apstākļus un kura uzdevums ir palīdzēt kuģiem ienākt un iziet no ostas, pietauvoties un attauvoties pie piestātnēm vai reidā. Lai locis nokļūtu līdz kuģim, kurš gaida ienākšanu Rīgas brīvostā, viņš ir jānogādā līdz kuģim, kā arī pēc tam no piestātnes līdz loču bāzei Rīgas ostas Kapteiņdienestā. Loču transfēra pakalpojumus pa ūdeni un pa sauszemi veic uzņēmums ar savā rīcībā esošajiem resursiem.

Pārvadājumiem pa ūdeni mēs izmantojam 4 mūsdienīgus loču kuterus:
DINA, DAINA, DĒKLA un DORE.

Mēs nodrošinām loču transfēra pakalpojuma pieejamību 24/7.


Hidrogrāfiskie mērījumi

Ostas kapteinis izmanto mērījumus satiksmes organizēšanas un kuģošanas drošības vajadzībām t.sk. kuģošanai bīstamo zemūdens objektu identificēšanu un uzrādīšanu.

Mūsu uzdevums ir piedalīties ostas kuģu ceļu padziļināšanas darbu plānošanā un kontrolē līdz to realizācijai, tai skaitā:

 • nepieciešamības gadījumā veikt krasta ģeodēziskos mērījumus piestātņu kordona līnijas vai piestātnes elementu uzmērīšanai;
 • iesniegt datus Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienestam jaunu navigācijas karšu sagatavošanai un korekciju izstrādei.

Mūsu pakalpojumi:

 • dziļuma mērījumu veikšana;
 • datu apstrāde;
 • dziļuma mērījumu plānu izgatavošana.


Avarijas seku likvidācija

Drošība un rūpes par vidi ir mūsu darbības pamatprincips. Tie ir arī būtiski priekšnosacījumi ostas nepārtrauktai un efektīvai darbībai. Darbu ostā ietekmē dažādi riski, pret kuriem nodrošināties palīdz tādas preventīvās darbības.

Ja ir noticis negadījums vai radusies avārijas situācija, būtiski ir savlaicīga reaģēšana un tūlītēja avārijas seku novēršana.

Mēs nodrošinām avārijas seku likvidāciju 24/7, sadarbībā ar ostas policiju un kapteini. Mēs pakalpojumu veicam ar aprīkotu peldlīdzekli FLORA-1 un modernu aprīkojumu – absorbenti, bonas, utt. Mūsu darbinieki ir apmācīti šo aprīkojumu lietot.

Nepieciešamības gadījumā, avārijas seku novēršanai uzņēmums izmanto arī savas flotes velkoņus, lai:

 • piedalītos ugunsdzēsības darbos, izmantojot velkoņu aprīkojumu (krastā līdz 300 metriem no piestātnes un uz ūdens);
 • piedalītos glābšanas darbos;
 • piedalītos naftas produktu savākšanas darbos Rīgas brīvostas akvatorijā.


Ledus laušana

Mēs veicam ledus laušanu Rīgas brīvostas akvatorijā un tās pieejās, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu ostas darbību ledus apstākļos.

Pakalpojuma nodrošināšanai vasaras periodā mēs veicam tehnoloģiskā resursa funkcionālā uzturēšana atbilstošā tehniskā kārtībā un gatavībā, lai ziemas periodā sniegtu atbalstu kuģiem ledus navigācijas apstākļos.

Ledus laušanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī līdz Irbes šaurumam vai Kolkas ragam nodrošina ledlauži Varma un Foros.


Velkoņu noma

Mūsu valdījumā ir trīs mūsdienīgi velkoņi – Sfinksa, Santa un Stella. Velkoņi ir piemēroti visu Rīgas ostā ienākošo kuģu tipu efektīvai un drošai pietauvošanai, attauvošanai, pārtauvošanai un eskortēšanai. Jaunākās tehnoloģijas kuģu aprīkojumā dod iespēju ar nelielu velkoņu skaitu sniegt drošus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Visi velkoņi ir aprīkoti ar moderniem navigācijas un radio sakaru līdzekļiem, mūsdienīgām un efektīvām ugunsdzēsības iekārtām, ko var izmantot ugunsgrēku dzēšanai uz ūdens un krastā, aizsardzības bonu izvietošanas tehnoloģiju, kas nepieciešama naftas produktu ierobežošanai, kā arī piemēroti krīzes situāciju likvidēšanas darbos.

Velkoņi Santa un Stella ir vieni no modernākajiem un jaudīgākajiem Baltijas jūras reģionā. Tie ir būvēti 2008.gadā Rīgas kuģu būvētavā. Stella un Santa ir ledus klases velkoņi ar azimutālu pakaļējo piedziņu, tie spēj lauzt 70 centimetrus biezu ledu, vilcējspēks tauvas režīmā ir vismaz 60 tonnas, velkoņa dzinēja kopējā jauda ir 5000 zirgspēku. Velkoņi aprīkoti ar Rolls – Royce dzenskrūvēm un ūdensmetēju ierīcēm ugunsdzēsības vajadzībām.

Ledus klases velkonis Sfinksa izgatavots Pēterburgas kuģu būvētavā Pella un papildināts ar iekārtām un tehnoloģijām, kas nepieciešamas drošas kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā. Sfinksai ir uzlabotas korpusa plūdlīnijas, kas dod iespēju lauzt pat 85 cm biezu ledu. Sfinksa ir velkonis ar azimutālu piedziņu, tā garums ir 28,5 metri, eskortēšanas ātrums 13,5 mezgli. Vilcējspēks tauvas režīmā vismaz 50 tonnas, velkoņa dzinēja kopējā jauda ir 4000 zirgspēku, tas aprīkots ar Rolls - Royce kompānijā izgatavotu dzenskrūvi un ūdensmetēju ierīci ugunsdzēsības vajadzībām.


Ostas infrastruktūras apsaimniekošana

Mēs veicam apsaimniekošanas un uzturēšanas funkcijas Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošajam vai valdījumā nodotajam īpašumam jeb ostas infrastruktūrai. Ostas infrastruktūra ietver sevī ēkas, būves un ar tām saistītajās inženiertehniskās komunikācijas, gan arī hidrotehniskajās būves, piestātnes, kuģu ceļus un akvatoriju.

Rīgas ostas kopējā teritorija un akvatorija ir 6 348 ha, kas iekļauj lielu daļu Rīgas pilsētas teritorijas, ko veido ūdens ceļi, auto ceļi un dzelzceļš. Lai šis sarežģītais organisms darbotos un ostas uzņēmumi un klienti to varētu efektīvi lietot, uzņēmums nodrošina apsaimniekošanas funkciju, ko veido plašs pakalpojumu klāsts:

 • Elektroietaišu objektu uzturēšanu un apkalpošanu;
 • Sanitārtehnisko objektu tehniskā stāvokļa uzraudzīšanu, apkalpošanu;
 • Rīgas brīvostas teritorijā esošās zaļās zonas, koplietošanas ceļu un gājēju ietvju kopšanu;
 • Hidrotehnisko būvju un citas ar ostas darbību saistītās infrastruktūras apsekošanu, tehniskā stāvokļa novērtēšanu un ar tiem saistīto darbu veikšanu RBP valdījumā esošo inženierbūvju tehniskā stāvokļa novērtēšanu; pēc RBP pieprasījuma dalība infrastruktūras objektu attīstīšanā;
 • RBP īpašumā un valdījumā esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu un to funkcionēšanai nepieciešamo ēku un būvju apsaimniekošana;
 • Tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšanu un apkalpošanu;
 • Ostas infrastruktūra ir saimniecība, kuras uzturēšanu bieži ietekmē arī neparedzamas lietas, piemēram, laikapstākļi. Tādējādi mēs esam gatavi rast risinājumus arī nestandarta situācijās.

Īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai daļēji tiek izmantoti ārpakalpojumi, kas izvēlēti likuma noteiktajā kārtībā.Ostas objektu būvuzraudzība

Mūsu vērtīgākais resurss ir darbinieku profesionālā kompetence un ilggadējā darba pieredze ostā. Mēs esam veikuši būvuzraudzību nozīmīgos ostas objektos.

Rīgas brīvostā:

 • Universāls ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā, Krievu salā, Zilā iela 25, Rīgā
 • Papildus infrastruktūras būvdarbi Krievu salā, Zilā iela 21C, 25
 • Sarkandaugavas attekas krasta nostiprinājuma Kundziņsalas dienvidos izbūve
 • Galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūve

Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā:

 • Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015