Loču transfērs

Locis ir speciālists, kurš labi pārzina ostas navigācijas apstākļus un kura uzdevums ir palīdzēt kuģiem ienākt un iziet no ostas, pietauvoties un attauvoties pie piestātnēm vai reidā. Lai locis nokļūtu līdz kuģim, kurš gaida ienākšanu Rīgas brīvostā, viņš ir jānogādā līdz kuģim, kā arī pēc tam no piestātnes līdz loču bāzei Rīgas ostas Kapteiņdienestā. Loču transfēra pakalpojumus pa ūdeni un pa sauszemi uzņēmums veic ar savā rīcībā esošajiem resursiem.

Pārvadājumiem pa ūdeni izmantojam 5 mūsdienīgus loču kuterus:
DINA, DAINA, DĒKLA, DACE un DORE.

Loču transfēra pakalpojuma pieejamību nodrošinām 24/7.


Hidrogrāfiskie mērījumi

Ostas kapteinis hidrogrāfisko mērījumu plānus izmanto satiksmes organizēšanas un kuģošanas drošības vajadzībām, tostarp arī kuģošanai bīstamo zemūdens objektu identificēšanai un uzrādīšanai.

Papildus mērījumu plānu sagatavošanai, mūsu uzdevums ir piedalīties ostas kuģu ceļu padziļināšanas darbu plānošanā un kontrolē līdz to realizācijai, tai skaitā:

 • nepieciešamības gadījumā veikt krasta ģeodēziskos mērījumus piestātņu kordona līnijas vai piestātnes elementu uzmērīšanai;
 • iesniegt datus Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienestam jaunu navigācijas karšu sagatavošanai un korekciju izstrādei.

 

Mūsu pakalpojumi:

 • dziļuma mērījumu veikšana;
 • datu apstrāde;
 • dziļuma mērījumu plānu izgatavošana.

Mērījumu nolasīšanai zem ūdens izmantojam 3 īpāsi aprīkotus hidrogrāfijas kuģus LĪNE, LOTE un GALEON GALIA.


Avārijas seku likvidācija

Drošība un rūpes par vidi ir mūsu darbības pamatprincips. Tie ir arī būtiski priekšnosacījumi ostas nepārtrauktai un efektīvai darbībai. Darbu ostā ietekmē dažādi riski, pret kuriem nodrošināties palīdz noteiktas preventīvās darbības.

Ja ir noticis negadījums vai radusies avārijas situācija, nepieciešama savlaicīga reaģēšana un tūlītēja avārijas seku novēršana.

Sadarbībā ar Ostas policiju un Ostas kapteini, nodrošinām avārijas sevu likvidāciju uz ūdens 24/7.

Pakalpojumu uz ūdens veicam ar peldlīdzekli FLORA-1, kas ir aprīkots ar visu nepieciešamo aprīkojumu – absorbentiem, bonām, un citiem materiāliem piesārņojuma savākšanai. Mūsu darbinieki tiek profesionāli sagatavoti avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanai.

Nepieciešamības gadījumā, avārijas seku novēršanai uzņēmums izmanto arī savas flotes velkoņus, lai:

 • piedalītos ugunsdzēsības darbos, izmantojot velkoņu aprīkojumu (krastā līdz 300 metriem no piestātnes un uz ūdens);
 • piedalītos glābšanas darbos;
 • piedalītos naftas produktu savākšanas darbos Rīgas brīvostas akvatorijā.

 


Ledus laušana

Mēs veicam ledus laušanu Rīgas brīvostas akvatorijā un tās pieejās, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu ostas darbību ledus apstākļos.

Pakalpojuma nodrošināšanai vasaras periodā mēs veicam tehnoloģiskā resursa funkcionālā uzturēšana atbilstošā tehniskā kārtībā un gatavībā, lai ziemas periodā sniegtu atbalstu kuģiem ledus navigācijas apstākļos.

Ledus laušanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī līdz Irbes šaurumam vai Kolkas ragam nodrošina ledlauži VARMA un FOROS.


Velkoņu noma

Mūsu velkoņu flotei veido trīs mūsdienīgi velkoņi – SFINKSA, SANTA un STELLA. Velkoņi ir piemēroti visu Rīgas ostā ienākošo kuģu tipu efektīvai un drošai pietauvošanai, attauvošanai, pārtauvošanai un eskortēšanai. Jaunākās tehnoloģijas kuģu aprīkojumā dod iespēju ar nelielu velkoņu skaitu sniegt drošus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Visi velkoņi ir aprīkoti ar moderniem navigācijas un radio sakaru līdzekļiem, mūsdienīgām un efektīvām ugunsdzēsības iekārtām, ko var izmantot ugunsgrēku dzēšanai uz ūdens un krastā, aizsardzības bonu izvietošanas tehnoloģiju, kas nepieciešama naftas produktu ierobežošanai, kā arī piemēroti krīzes situāciju likvidēšanas darbos.

Velkoņi Santa un Stella ir vieni no modernākajiem un jaudīgākajiem Baltijas jūras reģionā. Tie ir būvēti 2008.gadā Rīgas kuģu būvētavā. Stella un Santa ir ledus klases velkoņi ar azimutālu pakaļējo piedziņu, tie spēj lauzt 70 centimetrus biezu ledu, vilcējspēks tauvas režīmā ir vismaz 60 tonnas, velkoņa dzinēja kopējā jauda ir 5000 zirgspēku. Jaunākais velkonis SFINKSA ir būvēts 2011.gadā. Velkoņi aprīkoti ar Rolls – Royce dzenskrūvēm un ūdensmetēju ierīcēm ugunsdzēsības vajadzībām.

Ledus klases velkonis Sfinksa izgatavots Pēterburgas kuģu būvētavā Pella un papildināts ar iekārtām un tehnoloģijām, kas nepieciešamas drošas kuģošanas nodrošināšanai Rīgas ostā. Sfinksai ir uzlabotas korpusa plūdlīnijas, kas dod iespēju lauzt pat 85 cm biezu ledu. Sfinksa ir velkonis ar azimutālu piedziņu, tā garums ir 28,5 metri, eskortēšanas ātrums 13,5 mezgli. Vilcējspēks tauvas režīmā vismaz 50 tonnas, velkoņa dzinēja kopējā jauda ir 4000 zirgspēku, tas aprīkots ar Rolls - Royce kompānijā izgatavotu dzenskrūvi un ūdensmetēju ierīci ugunsdzēsības vajadzībām.


Ostas infrastruktūras apsaimniekošana

Mēs nodrošinām apsaimniekošanas un uzturēšanas funkcijas Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošajam vai valdījumā nodotajam īpašumam jeb ostas infrastruktūrai. Ostas infrastruktūra ietver ēkas, būves un ar tām saistītās inženiertehniskās komunikācijas, kā arī hidrotehniskās būves, piestātnes, kuģu ceļus un akvatoriju.

Rīgas ostas kopējā teritorija un akvatorija ir 6 348 ha, kas iekļauj lielu daļu Rīgas pilsētas teritorijas, ko veido ūdens ceļi, auto ceļi un dzelzceļš. Lai šis sarežģītais mehānisms darbotos un ostas uzņēmumi un klienti to varētu efektīvi lietot, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE nodrošina plašu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu:

 • Elektroietaišu objektu uzturēšanu un apkalpošanu;
 • Sanitārtehnisko objektu tehniskā stāvokļa uzraudzīšanu, apkalpošanu;
 • Rīgas brīvostas neiznomāto teritoriju, ostas teritorijā esošo zaļo zonu, koplietošanas ceļu un gājēju ietvju kopšanu;
 • Hidrotehnisko būvju un citas ar ostas darbību saistītās infrastruktūras, tostarp bāku, apsekošanu tehniskā stāvokļa novērtēšanu un ar tiem saistīto darbu veikšanu. Pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pieprasījuma piedalāmies arī infrastruktūras objektu attīstīšanā.
 • Rīgas brīvostas pārvaldes dzelzceļa infrastruktūras objektu un to funkcionēšanai nepieciešamo ēku un būvju apsaimniekošana;
 • Tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšanu un apkalpošana;
 • Ostas infrastruktūra ir saimniecība, kuras uzturēšanu bieži ietekmē arī neparedzamas lietas, piemēram, laikapstākļi. Tādējādi mēs esam gatavi rast risinājumus arī nestandarta situācijās.

 

Terotoriju apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošinām ar savā īpašumā esošajiem tehniskajiem un personāla resursiem. Objektu apsaimniekošanai daļēji tiek izmantoti ārpakalpojumi, kas izvēlēti likuma noteiktajā kārtībā.Ostas objektu būvuzraudzība

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vērtīgākais resurss ir darbinieku profesionālā kompetence un ilggadējā darba pieredze ostā. Mēs esam veikuši būvuzraudzību nozīmīgos ostas objektos.

Rīgas brīvostā:

 • Universāls ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas komplekss Rīgas brīvostā, Krievu salā, Zilā iela 25, Rīgā
 • Papildus infrastruktūras būvdarbi Krievu salā, Zilā iela 21C, 25
 • Sarkandaugavas attekas krasta nostiprinājuma Kundziņsalas dienvidos izbūve
 • Galvenā kuģu ceļa vēsturiskā krasta stiprinājuma (FG dambis) pārbūve

 

Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā:

 • Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem

 

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015