LatvianRussianEnglish

Kontakti

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Adrese: Meldru iela 3C, Rīga, LV-1015
Telefons: +371 67090700
Finanšu un grāmatvedības daļa
E-pasts: gramatvediba@rbflote.lv
Telefons: +371 67090712

Uzņēmums

SIA Rīgas brīvostas flote ir dibināta 2010.gada 13.septembrī. SIA Rīgas brīvostas flote ir Rīgas brīvostas pārvaldes meitas sabiedrība, un tās pamatuzdevums ir nodrošināt profesionālu velkoņu pakalpojumu pieejamību un optimālus kuģošanas apstākļus Rīgas brīvostā. Ziemas navigācijas nodrošināšana, kā arī kvalitatīvu, drošu un profesionālu velkoņu pakalpojumu sniegšana ir stratēģiski svarīga ostas darbības nozare, ko Rīgas brīvostas pārvalde īsteno ar SIA Rīgas brīvostas flote atbalstu. Tādējādi tas ir viens no instrumentiem, kas dod iespēju uzlabot Rīgas ostas konkurētspēju, piesaistot jaunus kravu īpašniekus un ārvalstu investorus. Rīgas brīvostas pārvaldes izveidotā SIA Rīgas brīvostas flote saimnieciskā darbība ir vērsta uz augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu par klientam izdevīgu cenu, kas ir ļoti būtisks ostas konkurētspējas aspekts pasaules ostu tirgū. Ienākumi no pamatdarbības tiek izmantoti uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, investēti attīstībā un kapacitātes palielināšanā. Līdzšinējā darbības pieredze liecina, ka Rīgas brīvostas flotes darbību augstu vērtē kravu īpašnieki, kuģu aģentēšanas kompānijas un ostā ienākošo kuģu kapteiņi. Augstais novērtējums veicina Rīgas ostas atpazīstamību un vairo tās reputāciju pasaulē.

Jau kopš dibināšanas par savu pamatuzdevumu izvirzījām ātru, profesionālu un drošu pakalpojumu sniegšanu, kas saīsina kuģu uzturēšanās laiku ostā un līdz ar to samazina kuģu apkalpošanas kopējās izmaksas. Šodien redzam, ka Rīgas osta ir kļuvusi par vadošo starp Baltijas valstu ostām – šo panākumu pamatā ir pārdomāta, uz attīstību vērsta Rīgas brīvostas attīstības stratēģija, kurā būtiska loma ir arī Rīgas brīvostas flotei, kā velkoņu un ledus laušanas pakalpojumu sniedzējam.

SIA Rīgas brīvostas flote

SIA Rīgas brīvostas flote saimnieciskā darbība ir saskaņā spēkā esošo nacionālo likumdošanu un starptautiskajiem nozares kodeksiem, standartiem un vadlīnijām. Uzņēmums nodrošina atbilstību obligātajām prasībām darbības kvalitātes, drošības un vides aizsardzības jomā.

Pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot labu jūrniecības praksi, kas paredz drošību ostas akvatorijā un jūrā; samazina traumu gūšanas vai dzīvības zaudēšanas riskus cilvēkiem, kā arī pasargā no iespējamiem kaitējumiem videi un īpašumam.

Darbības pamatprincips ir kvalitāte un drošība, kas sasniedzama ar mūsdienīgām tehnoloģijām, augstu darbinieku profesionalitāti un kompetenci, efektīvu kvalitātes un drošības pārvaldības sistēmu un visu iepriekšminēto faktoru nepārtrauktu attīstību. Ikviens darbinieks uz kuģiem un krastā ir atbildīgs par kopīgu uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes un drošības pārvaldības sistēma, saskaņā ar Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss) un standarta LVS EN ISO 9001:2009 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” prasībām.

Tehniskais nodrošinājums

Uzņēmuma valdījumā ir trīs mūsdienīgi velkoņi - Sfinksa (izgatavots Pēterburgas kuģu būvētavā Pella 2010.gadā); Santa un Stella, (pēc Rīgas Brīvostas pārvaldes pasūtījuma būvēti Rīgas kuģu būvētavā 2008.gadā). Velkoņi ir piemēroti visu Rīgas ostā ienākošo kuģu tipu efektīvai un drošai pietauvošanai, attauvošanai, pārtauvošanai un eskortēšanai. Tajos uzstādītas jaunākās tehnoloģijas, kas dod iespēju ar nelielu velkoņu skaitu sniegt drošus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Visi velkoņi ir piemēroti darbam ledus apstākļos un vienlaikus ar velkoņu tradicionālajiem pakalpojumiem veic arī ledus laušanas funkciju, tādējādi nodrošinot kuģu ienākšanu ostā un izziešanu no tās ledus apstākļos, kas ir ļoti būtisks Rīgas brīvostas ziemas navigācijas priekšnoteikums.

Ledus laušanu Rīgas ostā un Rīgas jūras līcī līdz Irbes šaurumam vai Kolkas ragam nodrošina ledlauzis Varma, bet 2015.gadā darbu uzsāks arī glābšanas kuģis/ledlauzis Foros. Otra ledlauža klātbūtne Rīgas ostā būs garants efektīvai un drošai kuģošanai jebkādos laika apstākļos. Tas ir vēl viens pārliecinošs arguments, kas motivēs kravu īpašniekus izvēlēties tieši Rīgas ostu.

Autortiesības © SIA Rīgas Brīvostas flote (LV40103321893). Visas tiesības paturētas.