RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vīzija ir būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā

Dibināšanas dati

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" ir Rīgas brīvostas pārvaldes 100% daļu piederoša kapitālsabiedrība, kas tika nodibināta un ierakstīta Komercreģistrā 2010.gada 13.septembrī.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir dibināta ar mērķi sniegt kvalitatīvus, drošus un daudzpusīgus pakalpojumus Rīgas brīvostas akvatorijā ienākošajiem kuģiem, to īpašniekiem un aģentēšanas kompānijām, kā arī veikt ostas infrastruktūras uzturēšanu.

Uzņēmumam augot, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir attīstījusies par daudzpusīgu ostas tehnisko pakalpojumu sniedzēju.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Pārvaldības principi

Pārvalde

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE pārvaldību īsteno Rīgas brīvostas pārvaldes valde, dalībnieku sapulce un RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valde.

Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kura pilnvaras Rīgas brīvostas pārvalde ir nodevusi Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietniekam juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņam Ziemanim.

 

Vadība

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vadību nodrošina valde.

Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt Sabiedrības stratēģisko virzību, attīstības plānu un mērķu izstrādi un īstenošanu atbilstoši Rīgas brīvostas pārvaldes valdes un dalībnieku sapulces lēmumos noteiktajam.

Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kapitāla daļu pārvaldes politiku, pieņem dalībnieku sapulce.

 

Darbības virzienu vadība

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE galveno darbības virzienu vadītāji - direktori un struktūrvienību vadītāji, veic operatīvo vadību, kas ietver struktūrvienībai izvirzīto mērķu sasniegšanu, budžeta izpildes, konkrētu pakalpojumu tehnoloģiskā procesa, atbalsta funkciju un citu ikdienas pienākumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši valdes lēmumiem, rīkojumiem, apstiprinātajiem noteikumiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un procedūrām.

 

Valde

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valdē, atbilstoši 2019. gada 12. jūnijā apstiprinātajiem uzņēmuma statūtiem, ir viens valdes loceklis. Ar 2019. gada 27. augusta SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” dalībnieka lēmumu par RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valdes locekli kopš 2019.gada 2.septembra uz piecu gadu pilnvaru termiņu ir iecelts Kaspars Ozoliņš.

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE valdes loceklim Kasparam Ozoliņam ir maģistra grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte), kā arī maģistra grāds komerctiesībās (biznesa augstskola “Turība”).

K.Ozoliņam ir vairāk nekā desmit gadu darba pieredze tieslietās, kas gūta darbā pašvaldības ietvaros (Valmieras pilsētas pašvaldība un uzņēmumi), tā valsts mērogā (Tieslietu ministrija) un arī Eiropas integrācijas stratēģijas un starptautiskās sadarbības jomā. Iepriekš bijis Satiksmes ministra padomnieks, no 2013.gada līdz 2019.gadam K.Ozoliņš pildīja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amata pienākumus. Kopumā pieredze transporta nozarē gūta desmit gadu garumā, tostarp nozares vadībā, pildot valdes locekļa pienākumus VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, VAS “Latvijas dzelzceļš”, kā arī Ventspils un Rīgas brīvostu pārvaldēs. Kopš 2021.gada 16.novembra K.Ozoliņš ir arī AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis.

Savā darba pieredzē transporta nozarē K.Ozoliņš ir pārstāvējis valsti dažādos tranzīta un loģistikas nozares starptautiskajos forumos, valsts vizītēs, konferencēs un citos nozares attīstības pasākumos. K.Ozoliņš ir bijis Loģistikas padomes un Aviācijas padomes vadītājs.

K.Ozoliņa mērķis darbā SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” ir attīstīt to par Latvijas ostu tehniskā servisa kompāniju.

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” Valdes reglaments

Stratēģiskais ietvars

VĪZIJA

Būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā.

 

MISIJA

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.

 

MĒRĶI

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vispārējos stratēģiskos mērķus, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, nosaka RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kapitāldaļu turētājs un tie ir:

  • Ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas atbildības rajonā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā esošajiem kuģošanas līdzekļiem;
  • Rīgas brīvostas akvatorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšana, piedalīšanās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā;
  • Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā un valdījumā nodotā īpašuma apsaimniekošana;
  • Rīgas brīvostas vienotās tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšana un apkalpošana.

 

STRATĒĢIJA

2021.gada 21.decembrī ar SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 5 tika apstiprināta RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTES vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2026.gadam. Vidēja termiņa darbības stratēģija ir galvenais RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTES plānošanas dokuments, kas nosaka uzņēmuma attīstības vīziju un stratēģisko mērķu realizēšanas principus. Stratēģijā ir definēti uzņēmuma operacionālie, nefinanšu un finanšu mērķi, kas būtu īstenojami laika posmā 2022.-2026.gadam, lai sasniegtu uzņēmuma vīziju – būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Tā īstenošanai, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir noteikusi šādus galvenos attīstības virzienus:

  1. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTES lomas nostiprināšana Latvijas ostu sistēmā;
  2. Attīstīt korporatīvo pārvaldību un kļūt par ilgtspējīgu un modernu uzņēmumu;
  3. Resursu atdeves paaugstināšana.

Pamatdarbības rādītāji

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

I RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Saskaņā ar Kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr.14. 2017.gada 12.septembrī tika apstiprināta RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2021.gadam, kurā izvirzīti galvenie RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE mērķi:

  1. Uzlabot RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE darbības un resursu izmantošanas efektivitāti.
  2. Būt kvalitātes tirgus līderim starp ostas pakalpojumu sniedzējiem Latvijas tirgū.
  3. Nodrošināt pakalpojumu klāstu atbilstoši Eiropas ostu pakalpojumu sniedzēju tendencēm.

Lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE izstrādā Rīcības plānu katram gadam un definē tajā sasniedzamos rezultātus.

Lai sasniegtu augstāku darbības un resursu izmantošanas efektivitāti, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE regulāri izvērtē savu aktīvu noslodzi un atdevi. Lai maksimizētu resursu atdevi, RBF prioritāri nodrošina veicamos pienākumus ar pašu personāla un tehniskajiem resursiem, tādējādi padarot uzņēmumu mobilu un daudzpusīgi darboties spējīgu arī nestandarta situācijās. Lai nodrošinātu efektīvu korporatīvo pārvaldību, uzņēmums regulāri veic iekšējo kontroles mehānismu uzlabošanu un ir pilnībā sasniedzis sākotnēji noteiktos mērķus pārvaldības jomā. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE ir ieviesusi integrēto vadības sistēmu atbilstoši starptautisko kvalitātes (ISO 9001) un vides (ISO 14001) standartu, kā arī drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM) prasībām.

Lai kļūtu par tirgus kvalitātes līderi starp ostas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE regulāri seko līdzi Latvijas un citu ostu pakalpojumu tirgum, nodrošinot klientiem augstākās kvalitātes servisu. Ostas pakalpojumu kvalitātes būtiski priekšnosacījumi ir drošība, reaģēšanas laiks un pakalpojumu sniegšanas ātrums. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kā Rīgas brīvostas pārvaldei piederoša kapitālsabiedrība veic darbību, lai realizētu tās kapitāla daļu turētāja funkciju un uzdevumu īstenošanu Rīgas brīvostā.

Detalizētāku informāciju par RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE sniegtajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā “Pakalpojumi”.

Tā kā Rīgas brīvosta ir nozīmīgs posms globālajā un reģionālajā kravu transporta ķēdē un Baltijas jūras reģiona pasažieru satiksmes tīklā, RBF tiecas pilnveidot savu pakalpojumu klāstu atbilstoši Eiropas ostu pakalpojumu sniedzēju tendencēm.

Lai to panāktu, RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE regulāri pēta inovatīvu risinājumu ieviešanu esošajos pakalpojumos un jaunu pakalpojumu attīstībā. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE aktīvi piedalās nozares pasākumos, lai gūtu aktuālo informāciju par ostas pakalpojumu attīstības tendencēm. RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE sadarbojas ar Rīgas brīvostas pārvaldi un vietējiem uzņēmumiem, lai kopējiem spēkiem ieviestu inovatīvas darba metodes, kas veicina Rīgas brīvostas pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Līdz ar 2021.gada beigām noslēdzās plānošanas periods 2017.gadā apstiprinātajai RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE vidēja termiņa darbības stratēģijai, tādējādi par vienu no 2021.gada prioritātēm kļuva stratēģijas izstrāde nākamajam plānošanas periodam. Stratēģijas izstrādes procesā RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE kritiski palūkojās uz iepriekšējā perioda stratēģijas izpildi. Laika posmā no 2017. līdz 2021.gadam uzņēmums ir pārliecinoši attīstījies un tam ir izdevies īstenot plānotos mērķus. Nākamajā periodā uzņēmums plāno ambiciozāk attīstīt sniegtos pakalpojumus un potenciāli arī paplašināt to darbības lauku.

II SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" finanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Aktuālie rezultatīvie rādītāji:

Rādītājs 2018 2019 2020 2021
Neto apgrozījums, EUR 9 314 806 7 596 577 7 306 731 7 483 626
Neto peļņa, EUR -355 200 -2 032 610 90 260 111 237
EBITDA, EUR 1 087 617 84 014 1 768 567 1 020 412
Aktīvi, EUR 26 195 281 23 081 441 23 183 279 23 848 091
Pašu kapitāls, EUR 24 471 931 22 439 321 22 529 581 22 625 819
       
Rentablitāte -3,81% -26,76% 1,24% 1,49%
EBITDA rentabilitāte 11,68% 1,11% 24,20% 13,64%

Personāls

2021. gada beigās SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" ir nodarbināti 113 darbinieki.

 

Atalgojuma politika

RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE atalgojuma politika veidota ar mērķi sekmēt RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE attīstības stratēģijas un mērķu sasniegšanai atbilstoši kvalificētu darbinieku piesaisti.

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” atalgojuma politikas pamatprincipi

Informācija par valdes locekļa atalgojumu

Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta 4. daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

Kvalitātes vadība

Uzņēmuma dokumenti

Kontakti

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015